വലിയ പെരുന്നാൾ 2019 നോട്ടീസ്

2019 ലെ വലിയ പെരുന്നാൾ, കാവൽ പിതാവിതായ മാർ യൂഹാനോൻ മാംദാനായുടെ പുകഴ്ച പെരുന്നാൾ 2018 സിസംബർ 30 മുതൽ 2019 ജനുവരി 10 വരെ സമുചിതമായി ആചരിക്കുന്നു.

Filed in: Vakathanam Church
© 2019 St. John's Orthodox Syrian Church. All rights reserved. .