വാകത്താനം വലിയ പള്ളി പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ്

വാകത്താനം വലിയ പള്ളി പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ്

Filed in: Vakathanam Church
© 2019 St. John's Orthodox Syrian Church. All rights reserved. .