പെരുന്നാൾ പ്രഭയിൽ പരി. പരുമല തിരുമേനിയുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ മൈലയ്ക്കൽ കുരിശടി

Filed in: Vakathanam Church
© 2019 St. John's Orthodox Syrian Church. All rights reserved. .