വാകത്താനം വലിയപള്ളി 2019-2020 പള്ളി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ


വാകത്താനം വലിയപള്ളി 2019-2020 പള്ളി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
Filed in: Vakathanam Church
© 2019 St. John's Orthodox Syrian Church. All rights reserved. .