10, 12 ക്ലാസുകളിൽ പ്രശസ്ത വിജയം നേടി അവാർഡിന് അർഹരായ കുട്ടികൾ

വാകത്താനം വലിയ പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള സണ്ടേസ്കൂളുകളിൽ നിന്നും 10, 12 ക്ലാസുകളിൽ പ്രശസ്ത വിജയം നേടി അവാർഡിന് അർഹരായ കുട്ടികൾ

Filed in: Vakathanam Church
© 2019 St. John's Orthodox Syrian Church. All rights reserved. .