2019 -20 വർഷത്തെ ഭരണ സമിതി വികാരയിൽ നിന്ന് അധികാരമേറ്റു

2019 -20 വർഷത്തെ ഭരണ സമിതി വികാരയിൽ നിന്ന് അധികാരമേറ്റപ്പോൾ…..

Filed in: Vakathanam Church
© 2019 St. John's Orthodox Syrian Church. All rights reserved. .